DOLAR 28,9190 0.15%
EURO 31,4090 -0.29%
ALTIN 1.901,950,67
BITCOIN 11106012,17%
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

CTE 9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı

ABONE OL
20 Nisan 2023 08:28
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11’inci maddeleri, 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Imtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine bakılırsa, EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda çalıştırılmak suretiyle 8.647 infaz ve koruma memuru, 145 ofis çalışanı (ceza infaz kurumu kâtibi), 1 vapur adamı (sınırı olan kaptan), 1 vapur adamı (sınırı olan vardiya zabiti), 1 vapur adamı (usta gemici), 128 hemşire, 60 sağlık memuru, 227 uygulaman, 253 destek çalışanı (sürücü), 47 destek çalışanı (aşçı), 2 destek çalışanı (kaloriferci) olmak suretiyle toplam 9.512 personel alımı yapılacaktır.

EK-1 listede belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk kere istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Imtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

A. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

1. Genel Şartlar: 

a)  Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen mal varlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması pozitif yönde sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihindeki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Imtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Hususi Şartlar” bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının “c” bendine bakılırsa; açıktan atanacak tüm unvanlardaki personel için görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yada bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede durağan(durgun) yaratı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı imtihan ve/yada sözlü sınava, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Imtihanı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) minimum 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son müracaat zamanı olan 11.05.2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2022) yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); vapur adamı, uygulaman, ofis çalışanı (ceza infaz kurumu kâtibi), destek çalışanı (aşçı, kaloriferci, sürücü), sağlık memuru ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.),

ğ)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili hususi kanun yada öteki mevzuatta aranan şartları taşımak.

2. Hususi Şartlar:

a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için:

1)  En azca lise yada dengi okul mezunu olmak,  

2)  Erkeklerde 170 santimetre, hanımlarda 160 santimetre’den kısa boylu olmamak,

3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den azca olmamak (Mesela; 170 santimetre uzunlukta olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten azca olmaması gerekmektedir).

b) Sözleşmeli ofis çalışanı (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için:             
                            
1) Fakülte yada yüksekokulların bilgisayar kısmı, hakkaniyet meslek yüksekokulu yada meslek yüksekokullarının hakkaniyet, hakkaniyet ön lisans yada ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yada meslek liselerinin hakkaniyet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yada alanları ile öteki lise ve dengi okulların bilgisayar yada bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo yada bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.),

2)  Yukarıda sayılanlar haricinde, minimum lise yada dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek yada son olarak müracaat zamanı itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı yada kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına haiz olmak (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo yada bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.),

3) Uygulamalı sınavdan minimum yedi gün ilkin Bakanlık web sitesinde duyuru edilecek yazılı metinler arasından, imtihan esnasında her bir grup için ilgisine bakılırsa imtihan kurulu yada komisyon tarafınca kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üstünden otomatikman seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız minimum doksan kelime yazmak,

4)  Adayların uygulamalı sınavda minimum doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama sebebiyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması yada iki ve üstü satır ya da toplam 14 ve üstü kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/minik harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.).

c) Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için:

1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.

ç) Sözleşmeli öteki sağlık çalışanı (sağlık memuru) pozisyonlarına başvurabilmek için:

1) Meslek liselerinin hemşirelik, cemiyet sağlığı yada acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans yada ön lisans programlarından mezun olmak.

d) Sözleşmeli uygulaman pozisyonlarına başvurabilmek için:

1)  En azca meslek liseleri yada teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2)  Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye haiz olmak.

e) Sözleşmeli destek çalışanı (sürücü) pozisyonlarına başvurabilmek için:

1)  En azca lise yada dengi okul mezunu olmak,

2) E sınıfı sürücü belgesine haiz olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihindeki ve 29329 sayılı Resmi Gazetede piyasaya çıkan değişim ile 1 Ocak 2016 zamanı itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine haiz olmak).

f) Sözleşmeli destek çalışanı (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için:

1) Ortaöğretim yada yükseköğrenim kurumlarının aşçılık yada dengi kısmı mezunu olmak (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ek olarak aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yada dengi sertifika istenmeyecektir.),

2) En azca lise yada dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile öteki resmî kurum yada kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yada dengi sertifikaya haiz olmak (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.).

g) Sözleşmeli destek çalışanı (kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için:

1)En azca lise yada dengi okul mezunu olmak,

2)Halk eğitim müdürlüklerinin yada öteki resmî kurum yada kuruluşların düzenlemiş olduğu kurslardan mezun olmak yada ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.).

h) Gemi Adamı (sınırı olan kaptan) ekibine başvurabilmek için:

 • En azca Sınırı olan Kaptan ehliyetine haiz olmak,
 • En azca GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak,
 • En azca temel STCW belgelerine haiz olmak,
 • En azca lise yada dengi okul mezunu olmak,
 • Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna haiz olmak.
 • ı) Gemi Adamı (sınırı olan vardiya zabiti) ekibine başvurabilmek için:

 • En azca Sınırı olan Vardiya Zabiti ehliyetine haiz olmak,
 • En azca GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak,
 • En azca temel STCW belgelerine haiz olmak,
 • En azca lise yada dengi okul mezunu olmak,
 • Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna haiz olmak.
 • Gemi Adamı (usta gemici) ekibine başvurabilmek için:
 • En azca Usta Gemici ehliyetine haiz olmak,
 • En azca temel STCW belgelerine haiz olmak,
 • En azca lise yada dengi okul mezunu olmak,
 • Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna haiz olmak.
 • Not: Gemi adamı kadrolarına başvuracak adayların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 10 Şubat 2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya çıkan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’nin “STCW Sertifika Eğitimleri ve Belgeleri” başlıklı Üçüncü Bölüm 29’uncu maddesinde belirtilen;

  a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
  b) Temel ilkyardım eğitimi,
  c) Yangın önleme ve yangınla savaşım eğitimi,
  ç) Personel güvenliği ve toplumsal mesuliyet eğitimi,
  d) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimlerini içeren denizde güvenlik eğitimlerini almış olmaları gerekmektedir.

  B. Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

  a) Ortak Belgeler
  1) Güvenlik Soruşturması Formu,
  2) Sağlık Beyanı Formu,
  3) Mezuniyeti gösterir tahsil belgesi (Tahsil detayları ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Tahsil bilgisi alınamayan yada hatalı olan adaylar söz mevzusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet detayları yer edinen adayların ilaveten mezuniyet belgesi yüklemesi gerekmemektedir.).

  b) Hususi Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler

  1) Yazıhane çalışanı (ceza infaz kurumu kâtibi) için:

  -Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F yada Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,

  -Daktilo yada bilgisayar sertifikası (Bu ilanın Hususi Şartlar başlıklı ofis çalışanı (ceza infaz kurumu kâtipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen tahsil kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.).

  2) Sözleşmeli destek çalışanı (sürücü):
  – Sürücü belgesi (E sınıfı yada 1 Ocak 2016 zamanı itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesi).

  3) Sözleşmeli destek çalışanı (aşçı):
  -Halk eğitim müdürlükleri ile öteki resmî kurum yada kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi yada dengi sertifika(Bu ilanın Hususi Şartlar başlıklı aşçı unvanında aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen tahsil kurumlarından mezun olan adaylardan istenilecektir.),

  -Transkript yada ders içeriklerini gösterir belge.

  4) Sözleşmeli destek çalışanı (kaloriferci):
  -Halk eğitim müdürlüklerinin yada öteki resmî kurum yada kuruluşların düzenlemiş olduğu kurslardan mezun olduklarına dair belge yada ilgili branşta sertifika.

  5) Gemi adamı çalışanı (sınırı olan kaptan, sınırı olan vardiya zabiti, usta gemici):
  – Gemi adamı kadrolarına başvuracak adaylar için sertifika ve ehliyetlerine ilişkin belgelerini sistemde “Sertifika” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

  C. Başvuru tarihleri:

  Başvurular 25.04.2023 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp,  11.05.2023 günü saat 23.59’da sona erecektir.

  D.  Başvuru yeri ve şekli:

  Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üstünden giriş yaparak, e-Devlet üstünde 25.04.2023 tarihinde etken hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş müracaat ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

  Adaylar yalnız bir unvan için ve bir adli yargı ilk aşama mahkemesi hakkaniyet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da değişik unvan için aynı ya da değişik komisyona başvurulması durumunda meydana getirilen tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Mesela; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere müracaat yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu yada lüzumlu şartları taşısa dahi ofis çalışanı (cezaevi kâtipliği) ya da öteki bir unvan için aynı yada değişik bir yere müracaat yapamayacaktır.) Adayların müracaat yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

  Adaylar müracaat işlemini tamamlandıktan sonrasında “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta mesuliyet müracaat meydana getiren adaya aittir.  

  E. İnfaz ve koruma memuru boy-kilo ölçümü ile ceza infaz kurumu kâtibi uygulamalı sınavına çağrılacak adayların ilanı:

  -Yazıhane çalışanı (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan adım atmak suretiyle duyuru edilen kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana haiz olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır.

  – İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan adım atmak suretiyle duyuru edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana haiz olan adayların tamamı boy-kilo ölçümüne alınacaktır.

  F. Sözlü/Uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı ve duyuru zamanı:

  Alınacak personel sayısı ve unvanına bakılırsa sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri imtihanı meydana getirecek ilgili Komisyon Başkanlığı tarafınca belirlenerek müracaat meydana getirilen imtihan merkezinin (hakkaniyet komisyonu) resmi web sitesinde duyuru edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ek olarak bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların müracaat yapmış olduğu imtihan merkezinin resmi web adreslerinde meydana getirilen duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

  -Yazıhane çalışanı (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına uygulamalı sınavda başarı göstermiş olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan adım atmak suretiyle duyuru edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana haiz olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

  -Sözlü sınava merkezi imtihan puanlarına bakılırsa en yüksek puandan adım atmak suretiyle her bir hakkaniyet komisyonu için duyuru edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana haiz olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

  G. Imtihan şekli:   

  Imtihan sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.  

  Ğ. Sözlü imtihan mevzuları:

  a)  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki informasyon (40 puan),
  b)  Atatürk ilkeleri ve inkılâp zamanı (20 puan),
  c)  Genel kültür (20 puan),
  d)  Bir mevzuyu kavrama ve ifade kabiliyeti (20 puan), mevzularından oluşmaktadır.  

  Adayın sözlü sınavda başarı göstermiş sayılabilmesi için 100 tam puan üstünden minimum 70 puan alması gerekecektir.   Sürücü pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken vasıta başlangıcında ve vasıta kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

  Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman yada usta öğreticilerinden yada öteki resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

  H. Nihai Başarı Listesi:

   Nihai başarı sıralaması adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik averajına bakılırsa en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile ofis çalışanı (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı sıralaması düzenlenirken ilk olarak hukuk fakültesi, hakkaniyet meslek yüksekokulu, yüksekokulların hakkaniyet programı, hakkaniyet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı mezunları en yüksek puan alan adaydan adım atmak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, öteki adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

  I. Atama Esnasında İstenilecek Belgeler:

  -Diploma,
  -Sağlık Kurulu Raporu,
  -2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi,
  -Mal Bildirim Formu,
  -İlgili imtihan merkezi tarafınca talep edilen öteki evraklar.

  İ. Diğer Hususlar

  İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında meydana getirilen tüm işlemler iptal edilecektir. Imtihan sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içinde belgelerini teslim etmeyen yada yerleştirme onayının tebliğinden sonrasında 15 gün içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına bakılırsa aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili imtihan merkezi tarafınca yapılacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine bakılırsa işlem yapılacaktır.
  Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri gereksinim durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz mevzusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava müracaat tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, tahsil şeklinde) durumlarına en uygun hakkaniyet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

  I. Sorularınız İçin

  İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu 
  Telefon: 0312 507 0 919 – 502 – 562 – 803 
                                          
  İLÂNEN DUYURULUR
   

  Detaylar için tıklayınız

  En az 10 karakter gerekli


  HIZLI YORUM YAP

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.