02 Nisan 2020 Perşembe 09:23
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kurum İçi Nakil Duyurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2020 yılı kurum içi yer değişikliğine ilişkin duyuruyu yayınlarken, bu doğrultuda 11/05/2020-29/05/2020 tarihleri arasında 2020 yılı için yapılacak iller arası yer değişikliği atamalarına ilişkin tercihlerin alınacağı belirtildi.

Söz Konusu Duyuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin atama ve yer değişikliğini düzenleyen Yönetmeliğin yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesinde, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı hükme bağlanmış olup bu kapsamda bulunan personelin başvurularının alınması ve atamaların yapılması belirtilen aylar arasında gerçekleştirilecektir. Yönetmeliğin 10, 11 ve 22 inci maddelerinde hizmet bölgeleri, bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri, zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler, atamalarda göz önünde bulundurulacak kriterler ve atamalara ilişkin diğer hususlar detaylı olarak düzenlenmiştir. Atama talebinde bulunacak personelimizin bu maddeler başta olmak üzere tüm yönetmeliği okuyarak atamalara ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir. Yönetmeliğin, Duyuru ve başvuru şekli başlıklı 22 nci maddesinde “Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atanmak istedikleri yer tercihlerine esas olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlar her yıl Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarihlere ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar (Mülga ibare:RG-9/7/2013-28702) (…) dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar değerlendirmeye alınmaz. …” hükmü yer almaktadır.

A-Başvuru ve Tercih: 2020 yılı isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülecek olup atama talebinde bulunacak personelimiz ve işlemlerini yürüten birimlerimiz belirlenen kurallara göre hareket edeceklerdir.

1) Başvurular 11/05/2020-29/05/2020 tarihleri arasında en fazla on tercih yapılarak alınacaktır.

2) Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıl olarak belirlenmiş olup, Merkez Teşkilatı birinci hizmet bölgesi kapsamına alınmıştır.

 3) Zorunlu bölge hizmet süresinin hesaplanmasında 2020 yılının 15 Eylül tarihi baz alınarak hesaplama yapılacak, bu tarihe kadar bulunduğu yerin zorunlu hizmet süresini tamamlayacak olanlara atama talebinde bulunma hakkı verilecektir.

 4) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgelerinde veya üst hizmet bölgelerinde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından sadece kendi unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

5) Bulunduğu hizmet bölgesinde, zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personel aynı hizmet bölgesi veya alt bölgelerde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından sadece kendi unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

 6) Atamalar ilan edilen kadro ve unvanlara, personelin tercih sırası ve yönetmeliğin ekinde yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formundaki ölçütlere göre tespit edilecek HİZMET PUANINA göre yapılacaktır. Atama talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürelerin eşit olması halinde ödül puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. Personelin atama işlemlerine ilişkin farklı talepleri kesinlikle işleme alınmayacaktır.

7) Bulunduğu bölge içerisinde zorunlu çalışma süresini dolduran personelden aynı bölge içerisinde bir yere kendi talebi, becayiş veya açıktan ve naklen atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan başka bir yere, disiplin sonucu atananlar ise ayrılmış olduğu ile üç yıl süre ile atama talebinde bulunamayacak olduğundan bu şekilde tercih yapacak personelin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

8) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler aile bütünlüğünün bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeye dikkat edeceklerdir. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerlere atananların olması halinde; atamasının eşinin bulunduğu ile yapılmasını isteyen eşlerin talepleri, birbirlerine tabiiyetleri sırasıyla yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylığı yüksek olana, bunların eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana göre belirlenerek, istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla değerlendirilecektir. Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bildirmeyen veya başka yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kesmeleri halinde bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu mazeretine dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamayacaklardır.

9) Genel atama döneminde isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihte bulunarak atamaları onaylanan personelin, sadece eş ve sağlık mazereti durumlarından birinin ortaya çıkması halinde atama işleminin iptaline ilişkin talepleri, (eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla) değerlendirmeye alınacak; atamaların iptaline veya değiştirilmesine ilişkin diğer sebeplere dayalı talepler dikkate alınmayacak, onaylanan atamalar iptal edilmeyecektir.

10) Atama tercihleri ekli liste ve PYS’ de belirtilen il, kuruluş ve unvanlar arasından personelin kendi durumuna uygun hizmet bölgesinde bulunan yer ve unvanlar arasından yapılacaktır. İlan edilen kadro ve il haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Yer değiştirme talepleri sadece iller arasında yapılacak olup il içi yer değişikliği talepleri yapılmayacaktır. Yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 11) Hizmet puanının eksik olduğunu düşünen personel il müdürlükleri personel birimlerine başvurarak düzeltilmesini isteyebilecektir.

B- Atama Tercihlerinin Yapılması Esnasında İzlenecek Prosedür

1) Atama talebinde bulunacak personel, başvurusunu İl Müdürlükleri aracılığı ile 11/05/2020- 29/05/2020 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinde bulunan “Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri” modülü üzerinden yapacaktır.

2) Atama tercihleri ekli liste ve PYS’de belirtilen il, kuruluş ve unvan arasından personelin kendi durumuna uygun hizmet bölgesinde bulunan yer ve unvanlar için yapılacaktır.

3) Tercihler yapılırken Personel Yönetim Sisteminde “Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri” modülüne girilerek sol panelde başvuru yapacak personel bilgisi girildikten sonra sorgula butonuna tıklanarak, tercih yapacak personel seçildikten sonra “yeni başvuru” butonu tıklanmak suretiyle giriş işlemi yapılabilecektir.

Sistemde görüntülenen personele ait görev yeri ve hizmet süresi bilgisinin teyidi yapıldıktan sonra “Başvuru Bilgilerimi Kaydet” butonuna tıklayarak bir sonraki aşamaya geçilerek personel tercihlerini yapacaktır.

4) Adaylar, başvuru modülünde yer alan puanlamaya esas bilgilerini dikkatlice incelendikten sonra bilgilerde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığını kabul ediyorlarsa “Nakil Formu İl Onaylı Nüshası” butonunu kullanarak çıktısı alınıp Merkez Teşkilatında görev yapan personelin birim amirine, Taşra teşkilatında görev yapan personelin İl Müdürlüğüne onaylatıp kendisi de imzalayacaktır.

5) Başvurular Personel Genel Müdürlüğüne PYS üzerinden iletileceğinden, personelin tercihlerini gösteren başvuru çıktısının bir nüshası bağlı bulunduğu İl Müdürlüğünde muhafaza edilecek olup, Personel Genel Müdürlüğüne ayrıca gönderilmeyecektir.

C – Yönetmelik Kapsamı dışındaki yer değiştirme talepleri (özelleştirme ve şahsa bağlı kadrolarda görev yapanlar;

Şahsa bağlı (Ş) kadrolarında, özelleştirme (Ö) kadrolarında ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden yer değişikliği talebinde bulunacak olanların Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi hızlı erişim, formlar bölümünde yer alan yer değiştirme suretiyle atama istek formu doldurularak ıslak imzalı bir şekilde il müdürlüğü aracılığı ile 29/05/2020 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza göndermeleri halinde atama dönemi içerisinde değerlendirilecektir.

 D- Karşılıklı Yer Değiştirme (Becayiş)

Yönetmeliğin, Karşılıklı yer değiştirme başlıklı 20 nci maddesinde “… Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden, asaleti tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döneminde yer değiştirme suretiyle atanabilirler. (3) 16 ncı maddeye göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Aynı hizmet bölgesinde, aynı unvan ve kadroda görev yapan personelden karşılıklı olarak yer değiştirmek isteyenlerin Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi hızlı erişim, formlar bölümünde yer alan karşılıklı yer değiştirme (Becayiş) formunu her iki personel de doldurarak il müdürlüğü aracılığı ile göndermeleri halinde atama dönemi içerisinde değerlendirilecektir.

 E- Diğer Hususlar

COVID-19’la mücadele tedbirleri kapsamında yukarıda belirtilen hususlarda değişiklik zarureti oluşması halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.