Ege Yılmaz
Ege Yılmaz
18 Nisan 2020 Cumartesi 15:00
İki Bakanlıkta Yeni Genel Müdürlükler Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan 21 maddelik değişiklik sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni Genel Müdürlükler kurulurken, aynı zamanda Vergi Denetim Kurulunun yapısında da değişikliğe gidildi.

18 Nisan 2020 Tarihli 31103 Sayılı Resmi Gazete

Hazine ve Maliye Bakanlığına İlişkin Düzenlemeler

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlamak, her türlü" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, uygulamayı izlemek,"

"ğ) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve bunları önlemek amacıyla risk analizi yapmak,"

Açıklama

 Hazine ve Maliye Bakanlığının görevlerinin düzenlendiği 217. Maddede bazı değişiklikler yapılmıştır. "Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve bunları önlemek amacıyla risk analizi yapmak," şeklinde yeni bir görev daha yüklenmiştir.

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 219 uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Risk Analizi Genel Müdürlüğü,"

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Kamu harcamaları ile Devlet gelirlerinin" ibaresi "Kamu harcamalarının" şeklinde ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ğ) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına yönelik analizler yapmak, projeler geliştirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalar ile gelir tahminlerine yönelik çalışmaları koordine etmek,"

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 222 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Risk Analizi Genel Müdürlüğü

MADDE 222- (1) Risk Analizi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştırmak, bunların önlenmesine yönelik risk analiz ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,

b) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak,

c) Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını, belirlenen plan ve programlar dahilinde tanımlanan risk senaryoları, veri modellemeleri ve elektronik ortamdaki dahil olmak üzere ilgili mevzuatına göre temin edilen her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtlar üzerinden çeşitli analiz araçlarını kullanmak suretiyle gerçekleştirmek,

ç) Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarına ait sonuçları raporlara bağlayarak gerekli önlemlerin alınmasını teminen bu raporları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına iletmek ve bu kurumlarca alman önlemlerin sonuçlarını takip etmek, analiz etmek ve gerek görüldüğünde ilgili kurumlar ile paylaşmak,

d) Risk analizi ve değerlendirme çalışmaları için kanunları veya faaliyet konulan gereğince ekonomik olaylara ilişkin kayıt tutan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerine Bakanlık ve ilgili Bakanlığın veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili organlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde erişim sistemi kurmak, bu kurumlarla birlikte gerekli çalışmaları yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

Açıklama

 217. Maddede getirilen yeni göreve ilişkin Genel Müdürlük kurularak bu genel müdürlüğün görevleri belirlendi.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığına İlişkin Düzenlemeler

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227/B maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Teftiş Başkanlığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ile Hazine ve Maliye Müfettişleri (Hazine ve Maliye Başmüfettişi, Hazine ve Maliye Müfettişi, Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı)'nden oluşur."

"(3) Mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Teftiş Başkanı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanına; Teftiş Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısına denktir."

Açıklama

Teftiş Başkanlığına Başkan Yardımcılığı getirildi. Teftiş Balkanı ile Yardımcılarının mali haklarına ilişkin belirleme yapıldı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına İlişkin Düzenlemeler

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Grup Başkanları" ibaresi "Daire Başkanları" şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan "grup başkanlıkları" ibaresi "daire başkanlıkları" şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan "aktif ve öz sermaye büyüklükleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", bulundukları sektörler ve inceleme konuları" ibaresi ile beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ile işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki daire başkanlıkları kurulabilir.

a) Denetim Daire Başkanlığı,

b) Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı,

c) Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı,

ç) Sektörel Denetim Daire Başkanlığı."

"(6) Vergi Müfettişlerinin (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı) görev yapacakları daire başkanlıklarının belirlenmesine ve değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(7) Vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu kurulabilir. Danışma Komisyonunun oluşturulması ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir."

Açıklama

 Maddenin bir önceki hali, "(1) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları ve Grup Başkanları ile Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)'nden oluşur." Şeklinde olup burada yer alan Grup Başkanları Daire Başkanı olarak değiştirilmiştir.

Doğrudan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı kurulacak daire başkanlıkları değişti. Madenin önceki halinde;

a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,

b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,

c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı,

ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.

d) Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı.

Vergi Müfettişlerinin görev yapacakları daire başkanlıklarının belirlenmesine ve değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirleneceğine ilişkin hüküm getirildi.

VDK’ da Görev Yapan Grup Başkanlarının Görevlerine İlişkin Düzenlemeler

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Yedinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci maddesinde belirtilen daire başkanlıklarının kurulacağı tarihe kadar, daha önce bu görevleri yürütmekte olan grup başkanlıkları faaliyetlerine devam eder. Söz konusu daire başkanlıklarının kurulduğu tarih itibarıyla, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev yapanlar Denetim Daire Başkanlıklarında; Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında görev yapanlar Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı ve Sektörel Denetim Daire Başkanlıklarında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilir.

(2) Vergi Müfettişlerinin görev yapacağı daire başkanlıklarının belirlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükmün uygulanması ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Denetim Daire Başkanlığında görev yapan Vergi Müfettişlerini ihtiyaç duyulan denetim kapasitesine göre anılan maddenin ikinci fıkrasında sayılan diğer daire başkanlıklarında görevlendirmeye yetkilidir.

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci maddesinde belirtilen yönetmelikler en geç bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemelerin anılan maddeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(4) Mevzuatta Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ilişkin; grup başkanlıklarına yapılan atıflar daire başkanlıklarına, grup başkanına yapılan atıflar daire başkanına yapılmış sayılır."

Kültür ve Turizm Bakanlığın İlişkin Düzenlemeler

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 279 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ı) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MADDE 287/C- (1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın hedef ve politikaları ile iş modelleri ve yürütülen iş süreçlerine uygun olarak bilişim hedeflerini belirlemek, iş planlarını, mali planlan ve kaynak planlarını hazırlamak, bu hususlarda gerekli bilişim standartlarını tespit etmek, Genel Müdürlüğün iş süreçlerini tasarlamak ve yayınlamak,

b) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

c) Güvenlik politikaları geliştirmek, güvenlik katmanları oluşturmak ve bilgi güvenliğini sağlamak,

ç) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışım, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek,

d) Bilişim çözümlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmaları yürütmek ve geliştirilecek iş modelleri ve iş süreçlerine ilişkin her seviyede mevzuat oluşturma çalışmalarına katılmak,

e) Kullanıcı hesaplarının yönetimini sağlamak, kullanıcı eğitimlerini planlamak ve yürütmek,

f) Bilişim çözümlerinin gerektirdiği lojistik, idari ve teknik desteği sağlamak,

g) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

ğ) Bakanlıkça belirlenen eylem planlarında yer alan bilgi teknolojileri ile ilgili stratejilerin Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar nezdinde koordine ederek uygulanmasını sağlamak,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

Son Güncelleme: 19.04.2020 02:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.