DOLAR 32,8225 0.03%
EURO 35,1079 -0.32%
ALTIN 2.480,72-0,35
BITCOIN 2092274-2,47%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Yönetmeliği duyurusu

ABONE OL
31 Mayıs 2024 17:08
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Yönetmeliği duyurusu

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kent

İSTANBUL

Semt-Mahalle

Fatih

İlan Türü

TEBLİGAT

Tebligat Muhatabı

Kamuoyu

table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; }
td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; }

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarının işletilmesi, yurtlarda barınan öğrencilere sıhhatli, güvenli ve rahat bir barınma ortamı yapmaya yönelik emek harcama usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kurum tarafınca işletilen/işlettirilen yurtlarda barındırılacak öğrencilerde aranacak şartların belirlenmesine, yeni yurtların açılması, kapatılması, niteliğinin ve niceliğinin değiştirilmesi, yurtların idaresi ve kontrolü ve talebe işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 inci maddesi birinci fıkrasının (n) bendi ile 7 inci maddesi birinci fıkrasının (v) bendine ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayandırılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 • Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
 • Büyükşehir Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,
 • Daire Başkanı: Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
  • Genel Sekreter Yardımcısı: Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
 • İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
 • İl Müdürü: Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
 • Karar Defteri: Yurt Komisyonu tarafınca alınan kararların işlendiği defteri,
 • Kurucu Temsilcisi: Kurum adına yetkilendirilen gerçek kişiyi,
  • Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
 • Kurum açma izni ile işyeri açma ve emek harcama ruhsatı: yurtların açılıp etkinlik göstermesi için yetkili idareler tarafınca verilen izni ve bu izin sonrası düzenlenen ruhsatı,
  • Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Kurum yurtlarında barındırılan geçici yada kati kayıtlı öğrencileri,
 • Öğrenci Temsilcisi: Yurtta barınan öğrenciler arasından seçilen öğrenciyi,
 • Şube Müdürü: Gençlik ve Spor Şube Müdürünü,
 • Şube Müdürlüğü: Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünü,
 • Yurt: 9/9/2022 tarihindeki ve 31948 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğrenim Hususi Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmetlerinin toplu olarak sunulmuş olduğu kurumu,
 • Yurt Hizmet Sözleşmesi: Kurum adına hareket eden Yurt Yöneticisi ile barınma hizmetinden faydalanan taraf yada taraflar içinde imzalanan sözleşmeyi,
 • Yurt Hizmet Sunum Taahhütnamesi: Kurum adına hareket eden Yurt Yöneticisi ile barınma hizmetine hak kazanan taraf yada taraflar içinde genel hususlar, hususi şartlar ve doğal olarak olunacak mükellefiyetlerin bulunmuş olduğu belgeyi,
 • Yurt Komisyonu: Kurum Öğrenci Yurtları Komisyonunu,
  • Yurt Yöneticisi: Şef görevlendirmesi usulüne nazaran görevlendirilen yükseköğrenim talebe yurdunu yönetim eden görevliyi,
 • Yurt Yönetimi: Yurdun genel ortam düzeni, evrak takip edeni, arşivleme, yazışma ve ödemelerin takibini icra eden birimi,
 • Yurt Yönetim Personeli: Yurtta yönetimsel anlamda işleri yürütmek suretiyle görevlendirilen çalışanı,
 • ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Teşkilat yapısı ve personele ilişkin esaslar

  Teşkilat
  MADDE 5- (1) Yükseköğrenim talebe yurtlarının teşkilatı; Şube Müdürlüğü, Yurt Komisyonu, Kurucu Temsilcisi ve Yurt Yönetiminden oluşur.
  Yükseköğrenim talebe yurdu komisyonu ve görevleri
  MADDE 6- (1) Yurtların yönetilmesine ilişkin işlemleri yürütmek suretiyle Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Komisyonu kurulur.
  (2) Yurt Komisyonu, biri Daire Başkanı, biri Şube Müdürü olmak suretiyle toplam beş üyeden teşekkül eder. Diğer aslolan üyeler ve yedek üyeler Genel Sekreter Yardımcısı tarafınca belirlenir. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Yurt komisyonu başkanlığını Daire Başkanı yürütür.
  (3) Yurt Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Yurt Komisyonu, her öğretim yılı başlangıcında olmak suretiyle yılda minimum iki kez toplanır. Ayrıca gerek görüldüğünde Daire Başkanın talebi ile toplanabilir.
  (4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafınca yürütülür.
  (5) Yurt Komisyonunun görevleri şunlardır:

 • Yurtların açılması, kapatılması, hizmete girmesi, kalite ve nicelik değişikliği yapılması ve muhteşem nedenlerle süreli yada sınırsız kapatılması ile ilgili hususları belirlemek,
 • Yurtların açılış tarihleri ve yaz tatili kapanışları ile yaz tatili süresince hangi yurtlardan ne benzer biçimde şartlarla faydalanılacağını belirlemek,
 • Yurtların genel yönetim ve kontrolüne ilişkin ilke kararları almak, öğrencilerin yaşama ve emek harcama koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu doğrultuda yurtlarda uygulanacak kaide ve ilkeleri belirlemek,
  • Şube Müdürlüğü tarafınca hazırlanan yurtların yerleşim planını ve kapasitesini onaylamak,
 • Salgın, organik afet ve benzeri insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden mücbir durumlarda uygulamaları lüzumlu ihtiyaca nazaran düzenlemek,
 • Öğrencilerin yurda giriş ve çıkış saatleri ile izin sürelerini belirlemek,
 • Yurt müracaat, değerlendirme, kayıt ve kabul tarihlerini belirleyip takvim oluşturmak,
 • Yurt başvurularının de ğerlendirileceği puanlama kriterlerini belirlemek, Şube Müdürlüğü tarafınca ön incelemesi meydana getirilen yeni başvuruları ve kayıt yenileme başvurularını değerlendirmek, aslolan ve yedek listeleri onaylamak,
  • Yurtlarda geçici olarak barınacak öğrencilerin kriterlerine karar vermek,
 • Yurt ücret tarifesini hazırlamak ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak,
  • Yurt tutarı alınmayacak öğrencilere karar vermek, yurtlardan parasız yararlanma taleplerini belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirmek, muafiyetten yararlanacakları karara bağlamak,
 • Yurttan çıkarma cezası verilecek öğrencilerin son değerlendirmesini yapmak, disiplin cezası itirazlarını değerlendirmek ve Yurt Yönetimine görüş vermek,
 • Alınan kararların Yurt Komisyonu karar defterine işlenmesini sağlayarak imza altına almak.
 • Şube Müdürlüğünün görevleri
  MADDE 7- (1) Şube Müdürlüğünün yurtların işletilmesine ilişkin görevleri şunlardır:

 • Yeni talebe yurtlarının açılması için lüzumlu iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Mevcut yurtların işletilmesi için personelin sevk ve idaresinin yapılmasını sağlamak,
 • Yurtlarda kullanılacak tefrişatın belirlenerek temin edilmesi hususunda lüzumlu emekleri yapmak,
  • Yurt başvurularının alınması, yurt nakil işlemlerinin yapılması, yurttan geçici ayrılmalar ile ilgili emekleri yürütmek,
 • Yurtlarda gereksinim duyulan hizmetlerin sağlanması amacıyla kurum içi ve kurum dışı koordinasyonu sağlamak,
 • Yurtlarda sağlanan yiyecek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Yurtlarda barınan öğrencilere yönelik toplumsal, kültürel, spor, kişisel gelişim ve benzeri alanlarda etkinlik ve eğitimler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere talebe katılımını sağlamak,
  • Kurumun öğrencilere ve vatandaşlara yönelik hizmetlerinin yurtlarda barınan öğrencilere duyurulmasını sağlamak,
 • Yurt hizmetlerini ve çalışanı denetlemek,
  • Yurt hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik emekler yapmak.

  Kurucu Temsilcisi ve görevleri
  MADDE 8- (1) Kurum bünyesinde hizmet verecek olan yeni yurtların açılması, mevcut yurtların kapatılması, devredilmesi, yeni yurtların devralınması, tür ve tip değişikliği yapılması, personelin sevk ve idaresi ve benzeri resmi iş ve işlemlerin takibini yapar.
  (2) Kurucu Temsilcisi, kamu personeli statülü personel arasından Büyükşehir Belediye Başkanı tarafınca görevlendirilir. Görevlendirilen Kurucu Temsilcisi yetkilerini başkalarına devredemez, yetkilerini kullanmak suretiyle vekil atama edemez.
  (3) Görevlendirilmesi meydana getirilen Kurucu Temsilcisi, İl Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.
  Yurt Yönetimi
  MADDE 9- (1) Yurtlarda çalışan personelin vazife ve sorumlulukları Şube Müdürlüğü tarafınca belirlenir.
  (2) Yurt Yönetimi her türlü yazışmasını Şube Müdürlüğü kanalıyla yapar.
  (3) Yurt yöneticileri her yurt için ayrı ayrı olmak suretiyle Şube Müdürünün teklifi, Daire Başkanının inhası ile Genel Sekreter Yardımcısı tarafınca görevlendirilir.
  (4) Yurtlarda vazife alan personelin, kız öğrencil          ere barınma hizmeti veren yurtlarda hanım, adam öğrencilere barınma hizmeti veren yurtlarda adam olması şarttır. Kız öğrencilere barınma hizmeti veren yurtlarda temizlik hizmeti veren görevlilerin de hanım olması şarttır.
   (5) Personel disiplin süreçlerinin yürütülmesine ve Disiplin Kurulunun oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemler Şube Müdürü, Kurucu Temsilcisi, İl Müdürü ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafınca yürütülür.
  (6) Yurtlarda vazife icra eden kamu çalışanının disipline ilişkin iş ve işlemleri hakkında Yükseköğrenim Hususi Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Personelin doğal olarak olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
  Yurt Yöneticisinin görevleri
  MADDE 10- (1) Yurt Yöneticisinin görevleri şunlardır:

 • Yurt Komisyonu, Şube Müdürlüğü ve Kurucu Temsilcisi tarafınca alınan kararları uygulamak, 
 • Öğrencilerin yaşama ve emek harcama koşullarının düzenlenmesini ve geliştirilmesini sağlamak suretiyle fiziki mekân ve benzeri hususlardaki eksiklikleri saptamak,
 • Yatak odaları dâhil olmak suretiyle, yurdun her alanını personel ile beraber denetlemek,
  • Bu yönetmelikte geçen talebe disiplin süreçlerini yürütmek,
 • Sorumlusu olduğu yurdun yönetimsel işleri ile ilgili kararları almak ve uygulamak,
 • Yurt ücretlerinin eğitim ve iade işlemlerini izlemek,
 • Her türlü demirbaş ve malzemenin kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak ve lüzumlu önlemleri almak, bakım-onarım, demirbaş ve öteki gereksinimleri bildirmek.
 • Öğrenci Temsilcisi ve görevleri
  MADDE 11- (1) Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

 • Yurtta kalan öğrencilerin sorunlarını Yurt Yönetimine ileterek, yöneticilerle öğrenciler içinde sıhhatli bir kontakt süreci yürütülmesini sağlamak,
 • Yurt Yönetiminin almış olduğu yönetimsel kararların uygulanmasında ve öğrencilere iletilmesinde Yurt Yönetimi ile öğrenciler içinde köprü vazifesi görmek,
 • Yurt çalışanının bilgisi haricinde gerçekleşmesi olası acil durumlarda müdahale etmek suretiyle Yurt Yönetimine ivedilikle haber vermek,
  • Öğrencilerin yönetmelikte düzenlenen disiplin kurallarına aykırı davranışlarını Yurt Yönetimine bildirmek,
 • Disiplin kurulu aslolan üyeliği görevini yerine getirmek,
 • Kurum tarafınca düzenlenecek etkinlik ve organizasyonlara öğrencilerin katılımını teşvik etmek, etkinliklerin duyurulması ve düzenlenmesine destek olmak,
 • Öğrencilerden gelen istek, şikâyet, tavsiye ve talepleri Yurt Yönetimine ileterek talebe sorunlarının çözülmesine destek olmak.
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Yurtlarda saptanca belirlenmesi, müracaat, değerlendirme, yerleştirme işlemleri

  Yurtlarda kontenjanların belirlenmesi ile ilgili hükümler
  MADDE 12- (1) Öğretim periyodu başlangıcında aşağıdaki sıralamaya uygun olarak yurt bazında boş yatak sayıları belirlenir:

 • Her yurt özelinde kayıtlı öğrencilerden gelecek olan kayıt yenileme taleplerinin, yurt kapasitesinin minimum yarısına kadar karşılanması,
 • Gerçek ve tüzel kişilerle Kurum içinde meydana getirilen protokole nazaran yerleştirilecek öğrenciler,
 • Kurumun taraf olduğu ulusal ve internasyonal antak kalma ve protokollere nazaran yerleştirilecek öğrenciler,
  • Her öğretim senesinde; Kurumun hedef ve politikaları, organik afet, toplumsal vaka, ekonomik kriz, kamu güvenliği, ekonomik ve toplumsal durumda değişim, terör, sertlik, genel terbiye suçu mağduriyeti ve benzeri herhangi bir nedenle Başkanlık oluru ile yurda yerleştirilmesi uygun görülen öğrenciler,

  (2) Öğretim yılı başlangıcında yatay ve dikey geçiş icra eden öğrencilere, lisansüstü eğitim alan öğrencilere, ek kontenjanla ve hususi beceri imtihanı ile bir yükseköğretim programına ilk kere yerleştirilen öğrencilere barınma hizmeti veren her bir yurtta yüzde bir oranında saptanca ayrılabilir.
  Başvuru şartları
  MADDE 13- (1) Öğrencinin yurtlarda barınması için aşağıdaki müracaat şartları aranır:

 • Türk vatandaşı olması,
 • Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
 • Tahsil görmüş olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması,
  • Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları haricinde ikamet ediyor olması,
 • Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması,
 • Zorunlu yetişim hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üstünde ücretli bir işte emek vermemesi,
 • Kamu çalışanı olmaması,
 • Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması,
  • Yurt başvurusu yapmış olduğu tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

  (2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen talebe ailesinin ikamet yerinin İstanbul il sınırları içinde yer almaması şartı aşağıdaki hallerde kural dışı tutulur:

 • %50 ve üstünde engel durumu olan öğrenciler,
 • Mahkeme sonucu ile anne ve babasından uzaklaştırma sonucu alınan öğrenciler,
 • Şehit eşi ve evlatları, şehidin evladı yoksa bekâr kardeşleri,
  • Gaziler, gazi eşi ve evlatları,
 • Ortaöğretim ve denagi öğrenimleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar.
 • Başvuru, belge ve durum araştırması
  MADDE 14- (1) Yurtlarda barınmak isteyen talebe, Şube Müdürlüğü tarafınca belirlenen usul ve esaslara nazaran başvuruda bulunur.
  (2) Başvurular talebe tarafınca elektronik ortam üstünden yapılır. Başvuru tarihleri, müracaat meydana getirecek adayda aranılacak nitelikler her yıl Kurumun web adreslerinde duyurulur.
  (3) Öğrenci müracaat yaparken barınmak istediği yurdu öncelik sırasına nazaran seçer.
  (4) Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Şube Müdürlüğü, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden informasyon ve belgelerin doğruluğunu saptamak amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler içinde fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen informasyon ve belgelere nazaran işlem yapılır.
  Başvuruların değerlendirilmesi
  MADDE 15- (1) Yurt başvuruları; talebe ve ailesinin sosyo-ekonomik durumu, öğrencinin başarısı ve benzeri durumlar dikkate alınarak puanlama kriterleri doğrultusunda Şube Müdürlüğü tarafınca değerlendirilir.
  (2) Kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmiş olan evraklarla durumunun kriterlere uygun bulunduğunu belgelendiren talebe, aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıması halinde öncelikli olarak yurtlarda barındırılır:

 • Şehit eşi ve evlatları, şehidin evladı yoksa bekâr kardeşleri,
 • Gazi ve gazi evlatları,
 • Anne ve/yada babası vefat etmiş olan öğrenciler,
  • Ortaöğretim ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
 • Devlet koruması altında olanlar,
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
 • Bakanlık tarafınca yurtlarda barınmada öncelikli olacak ulusal sporcu belgesine haiz sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar,
 • Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden yada emekliye ayrılanların evlatları,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Başarı Sıralaması ve vakıf üniversitelerindeki bursluluk oranı yüksek olan öğrenciler,
 • Gelir durumu düşük olan öğrenciler,
  • Yüzde elli ve üstünde engel durumu olanlar,

  (3) Başvurular belge kontrolleri yapıldıktan sonrasında puanlama kriterlerine doğal olarak tutularak yüksek puandan düşük puana nazaran sıralanır. Puanlama sonrası sıralanmış başvurular aslolan ve yedek listelerin onaylanması için Yurt Komisyonuna sunulur.
  (4) Kurum, ikinci fıkrada sayılan öğrencilere ilave olarak, senelik programlar, Kurum programı, fiil planları, Kurumun hedef ve politikaları ile stratejik planı çerçevesinde yurtta barındırılmaları Kurum tarafınca uygun görülenler ile gerekseme duyulması yada mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde öncelikli olarak yurtlarda barındırılacak öteki öğrencileri belirleyebilir.
  Sonuçların duyurulması
  MADDE 16- (1) Öğrenci yerleştirme neticeleri ve yurtlara kati kayıt tarihleri Kurumun web sayfasında duyuru edilir.
  (2) Sonuçların duyuru edilmesinin arkasından öğrenciler kayıt işlemleri için yerleştikleri yurtlara duyurulan kayıt evrakları ile bizzat müracaat ederek kayıt işlemlerini yapar.
  (3) On sekiz yaşından ufak olan öğrencilerin velileri ile beraber kayıt işlemlerini yürütmesi zorunludur.
  Yerleştirme ve kayıt işlemleri
  MADDE 17- (1) Yurtlarda barınmaya aslolan listeden hak kazanan talebe, Kurumun adreslerinde duyurulan ve Şube Müdürlüğü tarafınca belirlenen sürede yurda kaydını yaptırır.
  (2) Asıl listeden kayıt yaptırmayan öğrencinin yerine Şube Müdürlüğü tarafınca belirlenecek olan sürelerde yedek sıralama sıralaması dikkate alınarak yeni yerleştirme yapılır.
  (3) Yerleştirme işlemlerinde müracaat esnasında yapmış oldukları tercih sırası esas alınır.
  (4) Kayıt işlemleri esnasında öğrencilerin talep edilen kayıt evraklarını Yurt Yönetimine teslim etmesi gerekir. Kayıt evrakları her müracaat periyodu öncesinde Kurumun web adresinde duyuru edilir.
  (5) Asıl ve yedek listeden barınmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yurtta boş yatak bulunması halinde başvuran öteki öğrencilerin şartları değerlendirilerek uygun bulananların kayıt işlemi yapılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Yurt tutarı ile ilgili hükümler

  Yurt tutarı
  MADDE 18- (1) Yurtlarda barınma ve öteki hizmetler karşılığında yurt tutarı alınır. Barınma hizmeti tutarına dâhil olan hizmetler ve bunların ücretleri hizmet sunum taahhütnamesinde ayrı ayrı belirtilir.
  (2) Yurt ücretleri aylık dönemler halinde otuz gün üstünden gerçekleşme ettirilir. Sözleşme dönemleri süresince kaldıkları ayların tutarı eğitim edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda otuz gün üstünden günlük ücret hesabı yapılır. Kayıt sildirmelerde işlem gününden sonraki günlerin tutarı iade edilir.
  (3) Bir sonraki öğretim senesinde uygulanacak aylık barınma hizmeti tutarı, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar Yurt Komisyonunun teklifi ve Büyükşehir Belediye Meclisinin onayı ile belirlenir.
  (4) Yaz okulu, yetişim ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda duracak öğrencilerden kayıtlı kaldıkları sürenin tutarı alınır. Yurtlarda devamlı barındırılan kayıtlı öğrencilerden ise Temmuz ve Ağustos aylarında nöbetçi yurtlarda barınmaları halinde yurt tutarı alınır.
  (5) Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin ailesi yada yakınlarından son aya ilişik ücret alınmaz. Yurt ücretini yatırmış olanların ise yatırılan son ay yurt tutarı öğrencinin ailesi yada yakınlarına iade edilir.
  (6) Anlaşma yada protokol ile yerleştirilen öğrencilerin yurt tutarı bedelleri antak kalma yada protokolde belirlenen şekilde eğitim edilir. Anlaşma yada protokolde yargı bulunmaması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
  Yurt ücretini ödemeyen öğrenciler
  MADDE 19- (1) İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye takip eden ayın  onuncu günü saat 23.59’a kadar süre verilir. Ayın onuncu gününün resmi dinlence gününe denk gelmesi halinde; süre takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi dinlence gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.
  Yurt tutarı alınmayacak öğrenciler
  MADDE 20- (1) Yurt tutarı alınmayacak öğrenciler aşağıda belirtilmiştir:

 • Şehit eşi ve evlatları, şehidin evladı yoksa bekâr kardeşleri,
 • Gazi ve gazi evlatları,
 • Anne ve babası vefat etmiş olan 25 (yirmi beş) yaşını geçmemiş öğrenciler,
  • Ortaöğretim ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
 • Devlet koruması altında olanlar,
 • Yurtlarda barınan öğrencilerden maddi yoksulluk içinde bulunanlar yada mecburi nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenler,
 • Deprem, sel, cenk, terör, kamu güvenliği, genel terbiye suçu mağduriyeti ve benzeri nedenler ile yurtlarda barındırılanlar,
 • Kurum tarafınca düzenlenen eğitim, toplumsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlar.
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  Barınma Süreleri ve Öğrenci İşleri

  Barınma süreleri
  MADDE 21- (1) Aktif olarak öğrenimine devam eden öğrenciler yurtlarda her yıl kayıt yenileme başvurusu yapabilir.
  (2) Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda talebe senelik barınma hakkını kullanmış sayılır.
  (3) Bu Yönetmelikte belirtilen müracaat şartlarını taşımaları kaydıyla;

 • Öğrenci affından yararlanarak tekrardan eğitime başlamış olan için de yaş sınırlaması esasına uygunluk aranır,
 • Yurtta barınmakta iken talebe değişiklik programları kapsamında geçici olarak yurt içinde yada haricinde değişik kent ve ülkelerde tahsil görecek yurt öğrencileri ve bilimsel niteliği olan takvimini erken tamamlayan öğrenciler dönüşlerinde yurtlara gene öncelikli olarak yerleştirilirler,
 • Parasız barınmakta iken talebe değişiklik programı ile yurt içi ve yurt haricinde tahsil görecek öğrencilerin dönüşlerinde yurda kayıt yaptırması ve durumunda değişim olmaması halinde parasız barındırılmalarına devam edilir,
  • Yurtta barınmakta iken öğretim kurumunda kayıt donduran öğrenciler dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.

  Yurtlarda geçici barınma
  MADDE 22- (1) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumlarının karşı karşıya eğitimi gerektiren dersi yada imtihanlarına katılmak için barınma ihtiyacı duyan öğrenciler, cinsiyetleriyle uygun olmak, Yurt Yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtlarda geçici olarak barındırılabilir.
  (2) İstanbul il sınırları haricinde eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine, İstanbul il sınırları içinde yer edinen kurum yada firmalarda mecburi yetişim yapmaları durumunda kontenjanlar kapsamında yurtlarda geçici barınma imkânı sağlanabilir.
  (3) Sosyal, kültürel yada sportif amaçlı faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve yöneticileri, Yurt Yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtlarda geçici olarak barındırılabilir.
  (4) Geçici barınanlar dâhil yurtta barınanların sayısı yurt kapasitesinden fazla olması imkansız.
  (5) Geçici barınma bir defada bir ayı geçemez. Geçici barınanlardan alınacak günlük ücret, aylık ücretten yüksek olması imkansız.
  (6) Yurtlarda ders yılı haricinde kalan zamanda da geçici barınma hizmeti verilebilir.
  Öğrencinin kurumdan ilişiğinin kesilmesi
  MADDE 23- (1) Öğrencilerin yurt ile ilişikleri aşağıdaki durumlarda kesilir:

 • Öğrencilik durumunu belgeleyememek,
 • Öğrencilik durumunu mezuniyetle sona erdirmek,
 • Kendi isteği ile ayrılmak,
  • Yurttan çıkarma cezası almak.

  Öğrenci yurt nakil işlemleri
  MADDE 24- (1) Kurum bünyesindeki Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan öğrenciler yurtlar arası geçiş talebinde bulunabilir.
  (2) Bu başvuruların değerlendirilmesiyle ilgili hususlar Şube Müdürlüğü tarafınca belirlenen usul ve esaslar kapsamında belirlenir.
  Hastalık ve öteki sebeplerle yurttan geçici ayrılmalar
  MADDE 25- (1) Hastalık ve öteki sebeplerle yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin barınma hakkı, ücretlerini zamanında ödemek ve Yurt Yönetimine informasyon vererek durumlarını belgelendirmek koşuluyla; hastalık durumunda rapor süresince, öteki sebeplerle ayrılmalarda ise bir ay süreyle saklı tutulur. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri kesilir.

  ALTINCI BÖLÜM
  Öğrenci Disiplin İşlemleri

  Disiplin kurulu
  MADDE 26- (1) Disiplin Kurulu; Yurt Yöneticisinin başkanlığında, Yurt Yöneticisinin aslolan ve yedek olarak seçeceği bir Yurt Yönetim Personeli ve Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
  (2) Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üye katılır.
  (3) Disiplin Kurulu, her dönem başlangıcında toplanarak yurtların seviye ve disiplini ile ilgili yurtların hususi kurallarını belirler ve bu kurallarla beraber disiplin maddelerini öğrencilere yazılı olarak bildirilir.
  Öğrenci disiplin cezaları
  MADDE 27- (1) Yurt Komisyonu tarafınca belirlenen barınma kurallarını ihlal eden öğrencilere işlediği eylem ve haller doğrultusunda Yurt Yönetimi tarafınca oluşturulan Disiplin Kurulu tarafınca aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

 • Uyarma cezası,
 • Kın9ama cezası,
 • Yurttan çıkarma cezası.
 • (2) Öğrencilere kayıt işlemleri esnasında uyması ihtiyaç duyulan kurallar hakkında yazılı bilgilendirme yapılır.
  (3) Yurtlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü vaka, Yurt Yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Yurtlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri devam eder.
  Uyarma
  MADDE 28- (1) Uyarma cezası, öğrenciye davranışlarında daha dikkatli olması icap ettiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

 • Yurt bina ve tesislerinde, başkalarını rahatsız edecek fiillerde bulunmak,
 • Temizliğe dikkat etmemek,
 • Yurt bina ve tesislerine yada demirbaş eşyaya zarar vermek,
  • Başkasına ilişik eşyayı izinsiz kullanmak,
 • Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar haricinde kabul etmek,
 • Yukarıda sayılan eylem ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.
 • Kınama
  MADDE 29- (1) Kınama cezası, öğrenciye kusurlu davranışlarda bulunduğunun ve bu davranışların tekrarından kaçınması icap ettiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

 • Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek,
 • İzinsiz olarak yurda geç gelmeyi yada yurda gelmemeyi alışkanlık haline getirmek,
 • Bıçak ve benzeri salt hücum yada savunmada kullanılmak suretiyle hususi olarak yapılmış olan kesici ve delici aletleri yurtta bulundurmak,
  • Yurt personeline yada öğrencilere hakaret etmek,
 • Başkasına ilişik eşyalara zarar vermek,
 • Yurtta yönetimden izin almadan toplantı yada merasim düzenlemek,
 • Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oyun oynamak yada oynatmak,
 • Gösterilen bölgeler haricinde izinsiz duyuru asmak,
  • Yurt Yönetimi tarafınca asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak yada değişiklik yapmak,
 • Yurt oda ve ortak kullanım alanlarında sigara ve tütün mamulleri kullanmak,
  • Yurt yöneticilerinin çağrılarına uymamak, davet yazılarını almaktan kaçınmak,
 • Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki kere uyarma cezası almak.
 • Yurttan çıkarma
  MADDE 30- (1) Yurttan çıkarma cezası, öğrencinin yurt ile ilişiğinin kesilmesidir. Yurttan çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

 • 22/9/1983 tarihindeki ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa aykırı hareket etmek,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasında ifadesini kabul eden niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal benzer biçimde ferdi yada toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini teşvik etmek, düzenlenmiş bu benzer biçimde eylemlere katılmak yada katılmaya zorlamak,
 • Yasa dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda etkinlik göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak,
  • Basın, toplumsal ve görsel medyada öteki öğrencilere, Kurum yada öteki kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek yada aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak,
 • Yurt Yönetimi ve çalışanı ile öğrencileri tehdit etmek yada bunlara fiili tecavüzde bulunmak,
 • Ateşli tabanca, yanıcı ve patlayıcı madde, mermi benzer biçimde alet ve maddeleri taşımak, kullanmak yada kullanmaya girişim etmek,
 • Bıçak ve benzeri salt hücum yada savunmada kullanılmak suretiyle hususi olarak yapılmış olan kesici ve delici aletleri kullanmak, kullanmaya girişim etmek,
 • Yurt içinde alkollü içki içmek yada bulundurmak, sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak,
  • Tabii yada bileşik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak, bulundurmak yada ticaretini yapmak,
 • Aynı öğretim yılı içinde üç kere kınama cezası almak.
 • YEDİNCİ BÖLÜM
  Yurtlarda Verilecek Hizmetler

  Beslenme hizmeti
  MADDE 31- (1) Yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilebilir.
  (2) Yemek listeleri Yurt Yöneticisi yada Yurt Yönetim Personeli başkanlığında, Öğrenci Temsilcisi ile aşçı, diyetisyen, besin teknikeri yada besin mühendisinden biri olacak şekilde oluşturulan minimum üç kişilik komisyon tarafınca aylık olarak düzenlenir ve duyuru edilir.
  (3) Yemek listeleri, öğrencilerin sıhhatli ve dengeli beslenmelerine katkı sağlayacak şekilde her gıda grubundan kafi çeşit ve oranda olmak suretiyle talebe istekleri ve mevsim şartları dikkate alınarak düzenlenir.
  (4) Öğrencinin hususi beslenme gerekliliği ve alerjik durumlarıyla ilgili beyanı olması halinde Yurt Yönetimi bu hususta ihtiyaç duyulan tedbirleri alır.
  Temizlik hizmetleri
  MADDE 32- (1) İnsan sağlığının korunması için ihtiyaç duyulan genel temizliğin, hijyen kurallarına uygun olarak yapılmasından Yurt Yönetimi mesuldür.
  (2) Temizliğin Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olarak yapılması için lüzumlu her türlü tedbir alınır.
  (3) Senelik, aylık, haftalık ve günlük temizlik planları yapılır. Temizliği meydana getirecek personel, temizlikte kullanılacak malzemeler kullanım alanları ile temizliğin yapılmış şekli belirlenir.
  (4) Yurt binalarında yılda minimum iki kez böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılır. Yurt Yönetimi tarafınca ilaçlama çalışmalarından öğrencilerin etkilenmemesi için lüzumlu tedbirler alınır.
  Güvenlik hizmeti
  MADDE 33-  (1) Bakanlıkça belirlenen standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak talebe ve personelin güvenliğini sağlayacak lüzumlu tedbirler alınır.
  (2) Yurda kayıtlı talebe haricindeki kişiler, Yurt Yönetim Personelinin izni olmadan yurda giremez. Tamir, bakım, onarım ve benzeri nedenlerle yurda girmesi ihtiyaç duyulan kişilerin kayıtları tutulur. Öğrenciler anons ve benzeri yollarla durumla ilgili olarak bilgilendirilir. Ayrıca çalışmaların, yurt çalışanının nezarete altında tamamlanması sağlanır.
  (3) Yurda giriş çıkışların takip ve denetimi, kartlı geçiş, imza ve benzeri yöntemlerle sağlanır.
  (4) Fiziki konum ve çevresel güvenlik riskleri değerlendirilerek gereksinim duyulan alanlara, görüntüleme ve minimum bir ay süreyle görüntüleri gizleme özelliği bulunan kayıt sistemi kurulur.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yurtların kapatılması
  MADDE 34- (1) Yurtların muhteşem olarak süreli yada sınırsız kapatılmasına yol açan durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Yurtta kalan öğrencilerin rahatlık ve güvenliğini sarsıcı yada yok edici olayların çıkması,
 • Yurdun bir bölümünün dahi olsa mevzuata aykırı maksatlarla yada yurt idaresinin izni olmayan faaliyetler için kullanılması,
 • Yurtta, yurt talebesi olmayan kişilerin uyarıya karşın kalmaya devam etmeleri,
  • Yurdun genel düzeninin bozulması, idarenin emek harcama, öğrencilerin ise itimat içinde barınma imkânlarının ortadan kalkması,
 • Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafınca da olsa yurdun işgal edilmesi yada toplu direnişe geçilmesi,
 • Yurdun olmasına esas üniversite yada birimlerinin faaliyetine son verilmesi,
 • Yurtta barınmakta olan öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunmaları,
 • Salgın hastalık, vektörlerle savaşım ve benzeri kapsamında yapılacak emekler süresince yapılması.
 • (2) Yurdun muhteşem nedenlerle kapatılması halinde yurt derhal boşaltılır. Gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir.
  Çeşitli hükümler
  MADDE 35- (1) Mezun olan öğrenciler üniversite yurtlarında kalamazlar.
  (2) Yurt Komisyonu sömestr yada yaz tatillerinde gerekseme doğrultusunda yurt binalarından bazılarını boşaltabilir ve bu binalarda kalmakta olan öğrencileri nöbetçi yurtlara aktarabilir.
  (3) Yurt Yöneticileri gerek gördüklerinde öğrencilerin odalarını değiştirebilir ve gerekçelerini Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler.
  (4) Yurtlarda kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar, refakatçi ile yurtta kalamaz.
  (5) Ziyaretçilerin talebe odalarına çıkmalarına yada odalarda konaklamalarına müsaade edilmez. Ziyaretçilerin kurallara uymamalarından ve verebilecekleri tüm zararlardan ziyaret edilen talebe mesuldür.
  (6) Yurtlarda kalan tüm öğrenciler, Yurt Hizmet Sözleşmesi ve Yurt Hizmet Sunum Taahhütnamesinde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür.
  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  MADDE 36- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2020 tarihindeki ve 1255 sayılı sonucu ile kabul edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük
  MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

   
  .ilan-baslik {
  text-align:center;
  font-size:16pt !important;
  column-span:all;
  font-weight:bold;
  }

  Detaylar için tıklayınız

  En az 10 karakter gerekli


  HIZLI YORUM YAP

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.