10 Nisan 2020 Cuma 14:40
4 Sayılı CBK’da Yapılan Değişiklikler

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle başta TÜİK olmak üzere TRT, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB gibi kurumların teşkilatlılarında bir takım düzenlemeler yapıldı.

KOSGEB İle İlgili Olarak Yapılan Düzenleme

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 235 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan "yabancı uzmanlar" ibaresi "personel" şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan "desteklenen araştırma geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte görev yapmak üzere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

KOSGEB'in personel rejimini düzenleyen 223 inci maddesinde yapılan değişiklikler;

- İşçi istihdamındaki sınırlama kaldırıldı.

Daha önce 235 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan; "Hangi işlerde işçi istihdam edileceği Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Ancak, laboratuvar atelye gibi mal üretimi gerektiren işlerde işçi çalıştırılabilir." Hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

- Daha önce 235 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan "Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yabancı uzmanlar istihdam istihdam edilebilir." Yabancı uzmanlar ibaresi personel şeklinde değiştirilmiştir.

375 sayılı KHK'nın ek 26 ncı maddesine göre, "Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilir...". Yapılan değişiklik ile yabancı uzman yerine artık bir sınırlamaya tabi olmaksızın yerli uzman çalıştırabilecek.

- Geçici görevlendirmedeki konu sınırlaması kaldırıldı

235 inci maddenin ilk halinde yer alan "Desteklenen araştırma geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte görev yapmak üzere Başkanlık tarafından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici görevlendirme yapılabilir." Hükmünde yer alan "Desteklenen araştırma geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte görev yapmak üzere" ibaresi kaldırılarak kurumlar arası geçici görevlendirme önündeki sınırlama kaldırılmıştır.

Türkiye Su Enstitüsünde Koordinatörlük Kuruldu

MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü," ibaresinden sonra gelmek üzere "Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Koordinatörlüklerin görevleri

MADDE 474/A- (1) Koordinatörlüklerin görevleri şunlardır:

a) Politika Geliştirme Koordinatörlüğü:

1) Su ile ilgili, geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek.

2) Sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkan ve araçların geliştirilmesine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak.

3) Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek.

4) Enstitü tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

5) Uluslararası su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak.

6) Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

7) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

b) Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü:

1) Enstitünün görev alanına giren konularda yurtiçi ve yurtdışı proje tekliflerinin hazırlanmasını ve yürütülmesini koordine etmek ve izlemek.

2) Bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırma çıktı ve sonuçlarının ulusal ve uluslararası su politikalarına katkı sağlaması ve yayımlanması için ilgili koordinatörlükleri desteklemek.

3) Yürütülen projelere dair gerekli kayıtları tutmak ve projelerin ilerleme ve sonuçlarına ilişkin raporları hazırlamak.

4) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

c) Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü:

1) Enstitünün görev alanına giren konularla alakalı ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programlarının planlanması ve uygulanması çalışmalarını yürütmek.

2) Enstitü personelinin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları planlamak, geliştirmek ve uygulamak; hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

3) Enstitünün görev alanına giren konularda yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını sağlamak, yapılacak yayınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) Enstitünün görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, bu alandaki arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

5) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ç) İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü:

1) Enstitünün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

2) Stratejik planlama ile ilgili tüm iş ve işlemlerin koordinasyonunu yapmak.

3) Enstitü birimlerinin belirlenen performans, verimlilik ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek, koordine etmek ve üst yöneticiye sunmak.

4) Enstitü faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve faaliyet raporu çalışmalarım koordine etmek.

5) Enstitünün yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.

6) Bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak.

7) Enstitü personelinin özlük iş ve işlemlerini yürütmek.

8) Enstitünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

9) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

474 üncü maddenin önceki haline göre, "Enstitü Başkanlığı, Enstitünün yürütme organı olup Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Politika Geliştirme Koordinatörlüğü, Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü, ve İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü birimlerinden" oluşmaktaydı. Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü ile birim sayısı bir adet artmıştır.

TRT Personel İstihdamının Amacı

MADDE 14- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 548 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personel

MADDE 548- (1) (1) Bir yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun personeli yapım ve yayına hizmet etmekte olup bu hizmetler memurlar ve özel hukuk hükümlerine tabi personel eliyle gördürülür.

Maddenin ilk halinde, "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu hizmetlerinin memurlar ve özel hukuk hükümlerine tabi personel eliyle gördürüleceği" hüküm altına alınmışken; yeni düzenleme ile TRT'nin bir yayın kuruluşu olduğu ve "yapım ve yayına hizmet edecek" personel ibaresi ile önümüzdeki süreçte sadece bu hizmetler için eleman alınacağı sonucu da çıkmaktadır.

TÜİK Grup Başkanlıkları ve Grup Müdürlükleri Kurulacak

MADDE 23- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 602 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 602- (1) Başkanlık, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Merkez teşkilatı, hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlıkta işlerin niteliğine göre, daire başkanlıkları bünyesinde grup başkanlıkları, bölge müdürlükleri bünyesinde ise grup müdürlükleri oluşturulabilir."

Maddenin ilk halinde yer alan "devamlı veya geçici gruplar ve takımlar oluşturabilir" ibaresi kaldırılarak bunların yerine grup başkanlıkları ve grup müdürlükleri kurulacağı hüküm altına alınmıştır.

MADDE 24- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 603 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunun" ibaresi "Kurumun" şeklinde, "resmi istatistik programına" ibaresi "Programa" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Başkanlıkta, Başkana yardımcı olmak üzere altı Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcıları, Başkana karşı sorumludur."

MADDE 25- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 604 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde, ikinci cümlesinde yer alan "Bakan tarafından" ibaresi "Bakanlıkça çıkarılan" şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurumun görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu birimleri daire başkanlıklarıdır."

"ç) Teftiş Başkanlığı:

1) Başkanın emri veya onayı üzerine Kurumun merkez ve taşra teşkilatının faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak Başkan adına teftiş, ön inceleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

2) Müfettişlerin araştırma, ön inceleme, inceleme, soruşturma ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Teftiş Başkanlığı görüşü ile birlikte Başkana sunmak.

3) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak."

"(3) Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 26- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 608 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Mali haklar

MADDE 608/A- (1) Kurumda görev yapan Teftiş Başkanı, İstatistik Daire Başkanı, İstatistik Grup Başkanı ve İstatistik Grup Müdürü sırasıyla, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca bağımsız genel müdürlük Teftiş Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı ve Gelir İdaresi Grup Müdürüne denktir."

MADDE 27- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 610 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Müfettiş ve müfettiş yardımcılığı

MADDE 610/A- (1) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir. Bunlar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denktir.'

Son Güncelleme: 10.04.2020 14:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.