Kadir Parlar
Kadir Parlar
21 Nisan 2022 Perşembe 15:16
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 144 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı İlanı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında görevlendirilmek suretiyle, Yazıhane Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli unvanlarına toplamda 144 sözleşmeli çalışan alınacaktır.

İlan Sahibi: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Vilayet: İstanbul

Başvuru Tarihleri: 15.04.2022-24.04.2022

Alım Yapılacak Personel Sayısı: 144

Alım yapılacak Unvanlar: Yazıhane Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA 
144 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

1-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında görevlendirilmek suretiyle, 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine nazaran, aşağıdaki tabloda müracaat hususi şartları belirtilen 144 boş pozisyona sözleşmeli çalışan alınacaktır.  

1.Grup:
Unvanı:         Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Kadro Adedi: 52
Imtihan Usulü: Uygulamalı Imtihan + Sözlü Imtihan
Hususi Şartları: 1-Son müracaat zamanı itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
                      2- En azca lise ve dengi okul mezunu olmak.
                      (KPSS Şartı Aranmamaktadır) 

2.Grup:
Unvanı:         Yazıhane Personeli
Kadro Adedi: 6
Imtihan Usulü: KPSS P3 + Sözlü Imtihan
Hususi Şartları:
1-ÖSYM tarafınca 2020 ve 2021 yıllarında meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünde minimum 60 (altmış) puan almış olmak.
2-Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak. 

3.Grup:
Unvanı:          Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans)
Kadro Adedi: 40
Imtihan Usulü:  KPSS P3 + Sözlü Imtihan
Hususi Şartları:  
1- ÖSYM tarafınca 2020 ve 2021 senesinde meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde minimum 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihindeki ve 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un10 uncu maddesinde emareler şartlar ile “Hususi Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak,
3-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına haiz olmak yada Silahlı Hususi Güvenlik Elemanı Sertifikasına haiz olmak yada bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü imtihan sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai sıralama duyuru edildikten itibaren evrak ibraz süresi içinde Silahlı Hususi Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
5- Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak.      

4.Grup:
Unvanı:          Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans)
Kadro Adedi: 30
Imtihan Usulü:  KPSS P93 + Sözlü Imtihan
Hususi Şartları:  
1- ÖSYM tarafınca 2020 senesinde meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde minimum 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihindeki ve 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un10 uncu maddesinde emareler şartlar ile “Hususi Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak,
3-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına haiz olmak yada Silahlı Hususi Güvenlik Elemanı Sertifikasına haiz olmak yada bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü imtihan sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai sıralama duyuru edildikten itibaren evrak ibraz süresi içinde Silahlı Hususi Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
5- Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak. 

5.Grup:
Unvanı:          Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise)
Kadro Adedi: 16
Imtihan Usulü:  KPSS P94 + Sözlü Imtihan
Hususi Şartları:  
1- ÖSYM tarafınca 2020 senesinde meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P4 puan türünde minimum 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihindeki ve 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un10 uncu maddesinde emareler şartlar ile “Hususi Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak,
3-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına haiz olmak yada Silahlı Hususi Güvenlik Elemanı Sertifikasına haiz olmak yada bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü imtihan sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai sıralama duyuru edildikten itibaren evrak ibraz süresi içinde Silahlı Hususi Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.  
5- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Genel Şartlar:
2.1. Başvuru hususi şartlarına haiz olmak,
2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmak.
2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu pozitif yönde olmak.
2.5. Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yada malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden yada meslekten ihraç edilmemiş olmak.
2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş olmak.
2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.9. Adaylar, Başkanlık tarafınca duyuru edilen sözleşmeli çalışan pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.
2.10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli çalışan pozisyonunda vazife yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak suretiyle hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi yada sözleşme süreci içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kurumlarının sözleşmeli çalışan pozisyonlarında tekrardan istihdam edilemez. 
2.11. Yazıhane Personeli pozisyonu için ÖSYM tarafınca 2020 ve 2021 yıllarında meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP(3) puan türünden 60(altmış) ve üstünden KPSS puanı almış olmak.
2.12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ÖSYM tarafınca 2020 ve 2021 yıllarında meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üstünden KPSS puanı almış olmak.
2.13. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.
2.14. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafınca daha ilkin aynı unvan için meydana getirilen sözlü sınava katılmaya hak kazanmamış olmak. (Aynı unvan için daha ilkin meydana getirilen sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)
2.15. Sınava ilişkin bilgiler kısmında yer edinen müracaat hususi şartlarını taşımak.

3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ
3.1. Başvurular 15 Nisan 2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp, 24 Nisan 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.
3.2. Başvurular, e-Devlet üstünden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) web sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
3.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) web sitesi üstünden müracaat yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, bizzat, kargo ya da posta kanalıyla meydana getirilen başvurularda kabul edilmeyecektir.
3.4. Yurt içindeki yada yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ilişkin denkliği olan adayların, mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.5. Erkek adayların askerlik detayları e-Devlet üstünde Millî Savunma Bakanlığından otomatikman gelmektedir.
3.6. Kamu kurum ve müesseselerinde 4/B sözleşmeli çalışan pozisyonlarında tam zamanlı olarak vazife yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir senelik bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için vazife yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında müracaat esnasında e-Devlet üstünden yüklemeleri gerekmektedir.
3.7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenen Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına haiz olmak yada Silahlı Hususi Güvenlik Elemanı Sertifikasına haiz olmak yada bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. Ancak, sözlü imtihan sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru yapıldıktan itibaren evrak ibraz süresi içinde Silahlı Hususi Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. (Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Hususi Güvenlik Elemanı Sertifikası yada bunlar için başvuruda bulunulduğuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin tam ve okunaklı bir halde Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerinin ikisini birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir) 
3.8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üstünde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmelidirler.
3.9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin müracaat aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar mesuldür. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
Müracaatlar tamamlandıktan sonrasında,
4.1. Başkanlıkça süresi içinde meydana getirilen başvurular, belgelerin tamamlanmamış olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen müracaat şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 
4.2. Başvurusu kabul edilenlerden;
a) KPSS+ Sözlü sınava doğal olarak tutulacak adaylar: Yazıhane Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan sıralamasına nazaran en yüksek puana haiz adaydan başlanarak, her unvan için ayrı ayrı olmak suretiyle alınacak çalışan sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Son adayla aynı puana haiz adayların tamamı sınava çağrılır.
b) Uygulamalı+Sözlü sınava doğal olarak tutulacak adaylar: Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların tamamı uygulamalı sınava çağrılır.  Uygulamalı sınavda başarıya ulaşmış olanlar arasından, en yüksek puana haiz adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır.
4.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan hemen sonra meydana getirilen incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
4.4. Sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin duyuru www.millisaraylar.gov.tr web sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar başvuruların değerlendirilmesine ilişkin detayları Kariyer Kapısı üstünden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 
4.5. Imtihan başvurusu ile ilgili itirazlar, sınavlara katılmaya hak kazanan adayların duyuru edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak bizzat ve posta kanalıyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü içinde incelenir ve netice ilgilinin e-posta adresine bildirilir.     

5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ
Giriş imtihanı uygulamalı imtihan ve/yada sözlü imtihan olmak suretiyle yapılır.

5.1. UYGULAMALI SINAV
5.1.1. Uygulamalı Imtihan ile ilgili duyurular, sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişik günlük katılım listeleri, imtihan bölgeleri, imtihan tarihleri ve öteki bilgiler Kariyer Kapısı ile Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr web sitesinde duyuru edilecektir. Resmi web sitesi üstünden meydana getirilen duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ek olarak yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz mevzusu duyuruların takip edilmemesi sebebiyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri görevli olacaktır. 
5.1.2. Uygulamalı sınavda adayların;
a)      İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Bilinci
b)      Alet Edevat Seçme Ve Kullanma Becerisi
c)      Malzeme Seçme Ve Kullanma Becerisi
d)      Zamanı Kullanma Becerisi
e)      İşin Niteliğine Uygun Yapılması Becerisi
yönlerinden değerlendirilerek yukarıda yazılı özelliklerin her biri için 20 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
5.1.3. Uygulamalı sınavda başarıya ulaşmış sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üstünden verdikleri puanların aritmetik averajının minimum 60 (altmış) olması şarttır.
5.1.4. Uygulamalı imtihan neticeleri Kariyer Kapısı ve Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr web sitesinde duyuru edilecek olup, adaylara yazılı bildirim yada tebligat yapılmayacaktır.
5.1.5. Uygulama imtihan neticeleri ile ilgili itirazlar uygulama imtihan sonucunun duyuru edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile bizzat yada posta kanalıyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üstüne meydana getirilen araştırma sonucu ilgililerin e-posta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

5.2. SÖZLÜ SINAV
5.2.1. Sözlü Imtihan ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr web sitesinde “Duyurular/Milli Saraylar Personel Alımına İlişkin Duyurular” bölümünde duyuru edilecektir. Kariyer Kapısı ve Resmi web sitesi üstünden meydana getirilen duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ek olarak yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz mevzusu duyuruların takip edilmemesi sebebiyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri görevli olacaktır.
5.2.2. Sözlü sınavda adayların;a) Imtihan mevzularına ilişkin informasyon düzeyi,b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel kabiliyet ve genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
5.2.3. Sözlü sınavda başarıya ulaşmış sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üstünden verdikleri puanların aritmetik averajının minimum 60 (altmış) olması şarttır.
5.2.4. Sözlü imtihan neticeleri Kariyer Kapısı ve Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr web sitesinde duyuru edilecek olup, adaylara yazılı bildirim yada tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sözlü imtihan sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üstünden görüntüleyebilecektir. 

6.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ
6.1. Yazıhane Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Adayların sözlü sınavdan almış oldukları puanları ile imtihan başvurusunda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik averajı alınarak başarı puanı belirlenir.
6.2.  Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için; Adayların uygulamalı sınavdan almış oldukları puan ile sözlü sınavda almış oldukları puanların averajı alınarak başarı puanı belirlenir.
6.3. Yapılan değerlendirme sonucunda başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar aslolan aday ile aslolan aday sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın [url=http://www.millisaraylar.gov.tr]www.millisaraylar.gov.tr web sitesinde duyuru edilir. Ayrıca adaylar imtihan sonuçlarına ilişkin detayları Kariyer Kapısı üstünden de görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ek olarak tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla var ise yazılı, uygulamalı ve sözlü imtihan puanı, bunların eşit olması halinde mezuniyet belgesi zamanı ilkin olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
6.4. Adaylar, giriş imtihanı sonuçlarına, sonuçların açıklanmış olduğu tarihten itibaren beş işgünü içinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresine yazılı olarak bizzat yada posta kanalıyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü içinde incelenir ve netice ilgilinin e-posta adresine bildirilir. 

7. ATAMA İŞLEMLERİ
7.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle beraber duyurulan süre içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
7.2. Atama işlemlerinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
7.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile lüzumlu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
7.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının yapılmaması yada iptal edilmesi ve benzeri nedenlerle bu pozisyonların boşalması halinde tekrardan yapılacak ilk sınavın duyuru evveliyatına kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına nazaran atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
7.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile lüzumlu şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için imtihan neticeleri kazanılmış hak sayılmayacaktır. Başkanlık tarafınca kendilerine bir karşılık ödenmiş ise bu karşılık yasal faizi ile beraber ilgiliden tazmin edilecektir. 

8. DİĞER HUSUSLAR
8.1. Sözleşmeli çalışan alımı ve imtihan ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üstünden ve https://www.millisaraylar.gov.tr web sitesinde yayımlanacaktır. Bu kapsamda yayımlanacak duyuru, duyuru ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ek olarak bir tebligat yapılmayacaktır.
8.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine nazaran işlem yapılacaktır.
8.3. Personele ödenecek ücret:
UNVAN                                             SÖZLEŞME ÜCRETİ  / BRÜT TUTAR / NET TUTAR 
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)          4.960,66           /      6.526,37      /  5.818,41 
Yazıhane Personeli                                             5.289,90           /      7.191,12      /  6.389,55 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi                     5.923,24           /       7.824,45     /  6.847,71  
*Yukarıda belirtilen Sözleşmeli Personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretlere her yıl için kamu personeli aylıklarına meydana getirilen zam oranında artış yapılacaktır.
* Aile Yardımı ve Çocuk Yardımı parası hesaplamaya dâhil edilmemiştir.
* Kıdem Yılı olarak 5 yıldan azca olanlar dikkate alınmıştır.

BİLGİ İÇİN:
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00
Kamuoyuna ilanen duyurulur

Kamu Personeliyim

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.